Strona główna / Czy asystentki i higienistki stomatologiczne mogą robić zdjęcia RTG?

Czy asystentki i higienistki stomatologiczne mogą robić zdjęcia RTG?

27 marca, 2024

mcp_miniaturka_michal_ciupa

Porada telefoniczna

501 407 372

Umów się na pierwsze spotkanie i poradę prawną.

Asystentki i higienistki stomatologiczne odgrywają ważną rolę w codziennym funkcjonowaniu gabinetów stomatologicznych. Do ich głównych zadań należy udzielanie pomocy i wsparcia lekarzom dentystom podczas leczenia pacjenta i są odpowiedzialne za szereg czynności związanych z procesem terapeutycznym. W praktyce asystentki i higienistki stomatologiczne często wykonują stomatologiczne zdjęcia rentgenowskie, do wykonywania których nie mają odpowiednich kwalifikacji.

Zgodnie z przepisami, osobami uprawnionymi do wykonywania zdjęć RTG w gabinetach stomatologicznych są lekarze dentyści, technicy elektroradiologii oraz lekarze o specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Higienistki i asystentki stomatologiczne nie mogą wykonywać zdjęć rentgenowskich nawet po odbyciu szkolenia z obsługi aparatu RTG.

Z chwilą wejścia w życie przepisów ustawy o niektórych zawodach medycznych, higienistki i asystentki stomatologiczne będą zobowiązane do wykonywania zawodu zgodnie z zasadami należytej staranności, ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania tego zawodu, z poszanowaniem praw pacjenta i dbałością o jego bezpieczeństwo.

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty, które spełniają fachowe wymagania, a osoby wykonujące zawody medyczne są zobowiązane do niepodejmowania czynności przekraczających ich umiejętności zawodowe.

Naruszanie powyższych zasad poprzez wykonywanie przez asystentkę/higienistkę stomatologiczną zdjęć RTG lub innych czynność leczniczych wykraczających poza zakres uprawnień stanowi naruszenie praw pacjenta i zasad wykonywania zawodu medycznego oraz naraża asystentkę/higienistkę na poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej i ukaranie karami nagany, upomnienia, karami pieniężnymi czy karą zawieszenia lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu. Na marginesie należy zaznaczyć, że zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku stanowi podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego w przypadku osoby pracującej na podstawie umowy o pracę oraz do rozwiązania umowy cywilnoprawnej w przypadku osoby pracującej na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Każde świadczenie zdrowotne, w tym wykonywanie badań RTG, jest obarczone ryzykiem powstania uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Wykonywanie świadczenia zdrowotnego, w wyniku którego powstałby uszczerbku na zdrowiu pacjenta przez osobę nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji, naraża tą osobę na poniesienie odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Przepisy ustawy o nowych zawodach medycznych, uznają zawody asystentki i higienistki stomatologicznej za zawody medyczne, w konsekwencji czego zwiększają ich samodzielność. Co za tym idzie, w przypadku udzielenia świadczenia w sposób nieprawidłowy, w stosunku do asystentki i higienistki stomatologicznej możliwe będzie wyciągnięcie konsekwencji na drodze odpowiedzialności dyscyplinarnej i cywilnej.

Podsumowując – asystentki i higienistki stomatologiczne, które są zainteresowane wykonywaniem stomatologicznych zdjęć RTG, mogą poszerzyć swoje kwalifikacje poprzez ukończenie szkoły policealnej na kierunku technik elektroradiolog lub studiów licencjackich bądź inżynieryjnych w zakresie elektroradiologii. Asystentki i higienistki stomatologiczne posiadające tytuł technika elektroradiologa lub tytuł zawodowy licencjata albo inżyniera z zakresu elektroradiologii, będą mogły łączyć współpracę z lekarzem dentystą „przy fotelu” z wykonywaniem zdjęć rentgenowskich, stanowiąc ważną rolę w procesie leczniczym pacjenta oraz zapewniając prawidłowe funkcjonowanie gabinetu stomatologicznego.

Czytaj również