Strona główna / Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników

Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników

14 kwietnia, 2020

mcp_miniaturka_karol_ruzylo

Porada telefoniczna

501 407 372

Umów się na pierwsze spotkanie i pomoc prawną.

Jak wygląda dofinansowanie pracowników w czasie koronawirusa?

Rodzaj świadczenia Świadczenia
na rzecz ochrony miejsc pracy – ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, na rzecz pracowników objętych :


przestojem ekonomicznym


obniżonym wymiarem czasu pracy,

w
następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15g ustawy o przeciwdziałaniu
Covid-19)
Dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników – (art. 15zzb ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19)
Jaką pomoc można otrzymać w ramach świadczenia? Dopłata
do wynagrodzenia pracownika wysłanego na przestój – 50% wynagrodzenia
minimalnego tj. 1.300 zł Dopłata
do wynagrodzenia pracownika, któremu obniżona wymiar czasu pracy (z powodu
spadku obrotów gospodarczych) – można obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie
więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być
niższe ni niż minimalne (2.600) – dofinasowanie wynosi 50% wynagrodzenia, nie
więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego
kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS tj. 2.452 zł.

– wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych
wynagrodzeń miesięcznie na osobę zatrudnioną (dotyczy obu świadczeń)

Dofinasowanie
od 1.300 zł do 2.340 zł wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne
należnymi od tych wynagrodzeń miesięcznie na osobę zatrudnioną
Kto może się ubiegać o
dofinasowanie?
Mikrofirma (do 9 pracowników)
Mała firma (do 50 pracowników)
Średnia firma (do 250 pracowników)
Duża firma
Mikrofirma (do 9 pracowników)
Mała firma (do 50 pracowników)
Średnia firma (do 250 pracowników)
 
Gdzie składać wniosek? Wojewódzki Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia naboru
Jakich osób  dotyczy dofinasowanie? Pracowników, osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie
usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecania.
Pracowników, osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie
usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecania.
Jak rozumieć spadek obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
Przez spadek
obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w
ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1.   
nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w
okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia
wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych
miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,nie mniej niż o 25%
obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca
kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego
dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

 

Przez
spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub
usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych
obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych,
przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego
dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych
obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.
 
 
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby
otrzymać świadczenie?
Spadek obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,Przedsiębiorca nie
zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem
przypadku gdy:zawarł umowę z ZUS
lub otrzymał decyzję US w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty
lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo,zaleganie w
regulowaniu składek ZUS powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, a
przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty
zadłużenia, wraz z kopią wniosku do ZUS o rozłożenie na raty należności lub o
odroczenie płatności składek,Wobec przedsiębiorcy
nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, Przedsiębiorca nie
zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ZUS do końca
trzeciego kwartału 2019 r.Przedsiębiorca
zawarł porozumienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami
pracowników dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu
pracy- (patrz uwagi poniżej),Przedsiębiorca,
który nie spełnił warunków zwartych w umowie z WUP o wypłatę świadczenia z
FGŚP, jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami,Przedsiębiorca, może
otrzymać pomocy z FGŚP wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w
odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów
wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Spadek obrotów gospodarczych w następstwie
wystąpienia COVID-19 – ( zob. uwagi poniżej),Wobec przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki
do ogłoszenia upadłości, Przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu
zobowiązań podatkowych, składek na ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r.Przedsiębiorca posiada statusu
mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy.Przedsiębiorca składa oświadczenie o
zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową z PUP o wypłatę
dofinasowania oraz kosztach wynagrodzeń i składek ZUS za tych pracowników,
według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest
wypłacane. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania
w zatrudnieniu pracowników objętych dofinasowaniem przez okres dofinansowania
oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi – (w
przypadku niedotrzymania tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie
bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu
pracownika),Przedsiębiorca nie może otrzymać
dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną
sfinansowane z innych środków publicznych.

Dodatkowe warunki przyznania
dofinasowania
Świadczenia są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.   Pracodawca jest zobowiązany do zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników regulujące warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.   W porozumieniu określa się co najmniej:

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.   Konieczne jest również przekazanie kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.    

W przypadku spadku obrotów o:

co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami ZUS, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,

co najmniej 50% – dofinasowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami ZUS, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,

co najmniej 80% – dofinasowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami ZUS, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Jak długo będzie wypłacone
świadczenie?
Świadczenia z FGŚP przysługują przez łączny okres 3 miesięcy
przypadających od daty złożenia wniosku.
 
Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym
COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres mając na względzie
okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz
skutki nimi wywołane.
Dofinasowanie
może być przyznane od dnia złożenia wniosku, na okres nie dłuższy niż 3
miesiące.
 
Rada
Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia,
przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
     

Czytaj również