Ochrona danych osobowych - RODO

W ramach prowadzonej działalności przez naszą kancelarię adwokacką w Katowicach, zajmujemy się kwestiami prawnymi  związanymi z ochroną danych osobowych. Pomagamy organizacjom we wdrożeniu nowych przepisów RODO. Nasi klienci mają możliwości skorzystania z pełnej oferty w zakresie wdrożenia RODO, jak również mogą wybrać jedynie poszczególne jej elementy, np. indywidualnie dopasowane szkolenie lub usługę przejęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Nasze usługi obejmują:

Przeprowadzany audyt ma na celu inwentaryzację zbiorów danych, identyfikację procesów przetwarzania danych osobowych, analizę stosowanych zabezpieczeń fizycznych i organizacyjnych, analizę stosowanych zabezpieczeń w systemie informatycznym oraz zebranie danych niezbędnych do wykonania analizy ryzyka i opracowania dokumentacji ochrony danych osobowych.

W oparcie o przeprowadzony audyt przygotowywane są zalecenia i wytyczne dotyczące wdrożenia RODO w danej organizacji. Szczegółowe procedury ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie opracowywane są zawsze wspólnie z klientem na bazie informacji uzyskanych w trakcie audytu, z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do zagadnień ochrony danych, a także niezbędnych informacji, otrzymanych od klienta.

Na podstawie wyników audytu oraz zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z klientem, przygotowujemy dokumentację ochrony danych osobowych, w zakresie jaki okaże się niezbędny. Dbamy o to, by opracowana przez nas dokumentacja była dostosowana do potrzeb klienta i specyfiki branży, w której działa klient.

Kolejny etap wdrożenia RODO obejmuje szkolenie pracowników. W trakcie szkolenia zaznajamiamy jego uczestników z ogólnymi zasadami przetwarzania danych osobowych, wynikającymi z RODO oraz innych przepisów, jak również omawiamy i wyjaśniamy procedury ochrony danych osobowych, które zostały opracowane i wdrożone u danego pracodawcy.

Ponadto oferujemy usługi outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). Usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) obejmuje m. in.:

  • informowanie administratora danych oraz jego pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o ich obowiązkach wynikających z RODO i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • monitorowanie przestrzegania przepisów RODO i innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych oraz wdrożonej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
  • podejmowanie działań zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych oraz przeprowadzanie cyklicznych doraźnych i audytów,
  • udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego pomiędzy administratorem danych, a Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
  • wsparcie w zakresie realizacji zapytań i żądań w obszarze przetwarzania danych osobowych, w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi na żądania i zapytań osób, których dane dotyczą,
  • w przypadku wystąpienia incydentu naruszenia ochrony danych osobowych, wsparcie w identyfikacji przyczyn jego wystąpienia i ustalenie sposobu postępowania, jak również pomoc w zgłoszeniu naruszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Who is going to take your case?

Ewa Klich

Specialist in business law, medical law and personal data protection law. Experienced in providing ongoing legal services to businesses and proceeding of court cases. Provides succession law advisory to businessmen.

Meet the attorney

Contact details

Need legal support? Contact me