Nasza Kancelaria oferuje pomoc w dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody w zakresie:

1. odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych:

  • szkody na osobie – odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, dochodzenie odszkodowania za poniesione wydatki w związku z leczeniem powypadkowym, dochodzenie zadośćuczynienia za krzywdy i cierpienia związane z obrażeniami doznanymi w wypadku, renta z tytułu zwiększenia się potrzeb poszkodowanego po wypadku,
  • roszczeń związanych ze śmiercią bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym – odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej, zadośćuczynienie za śmierć najbliżej osoby, renta alimentacyjna,
  • szkody na mieniu – w ramach ubezpieczenia OC i AC, dochodzenie odszkodowania za uszkodzony pojazd, również w przypadku zaniżenia odszkodowania przez ubezpieczyciela, zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, odszkodowanie za utracone korzyści,

2. odszkodowań za wypadki przy pracy – odszkodowanie za straty materialne, zadośćuczynienie za doznane cierpienia, renta dla osób częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy,

3. odszkodowań za szkody majątkowe powstałe w wyniku zdarzeń losowych – pożar, powódź, zalanie, huragan, wichury, poślizgnięcie na chodniku,

4. odszkodowań za słupy energetyczne – roszczenia właścicieli nieruchomości związane z posadowieniem, bez ich zgody, na nieruchomości słupów energetycznych i innych urządzeń sieci przesyłowych (gazociągów, rurociągów, linii wysokiego napięcia) obejmujące: odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomość, dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, żądanie ustanowienia odpłatnej służebności;

5. odszkodowań z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania