Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych Sklepu internetowego oraz strony internetowej www.mcp-kancelaria.pl, (zwany dalej: Serwis internetowy) jest Kancelaria Adwokacka Michał Ciupa i Partnerzy, z siedzibą: 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38/3, kontakt pod adresem e-mail: kancelaria@mcp-kancelaria.pl lub na numer telefonu: +48 32 757 01 48, 32 250 30 84

Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz danych dobrowolnie przekazanych przez Użytkownika Serwisu internetowego (zwany dalej: Użytkownikiem) za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej www.mcp-kancelaria.pl.

Administrator danych zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

Zamówienia usług online

Dane dostarczone za pomocą formularza zamówienia usług online (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku przedsiębiorców także: nazwa firmy, adres siedziby oraz NIP) są wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji zamówionej usługi online.

Dane te są przetwarzane na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. b  RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 • 6 ust. 1 lit. c RODO przepisów prawa, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO w celach prowadzenia działań analitycznych i statystycznych oraz w celach ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

Przetwarzanie przez sklep internetowy

Dodatkowo Sklep internetowy przetwarza dane osobowe Użytkowników także w następujących celach:

 1. przekazania danych osobowych użytkowników do ING Bank Śląski S.A. („Bank”) w związku z:
 • świadczenia przez Bank na rzecz sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) ROOD),
 • obsługi i rozliczenia przez Bank płatności dokonanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) ROOD),
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników, w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) ROOD),
 1. przekazania danych osobowych Użytkowników do Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup  z Twisto” i udostępnienia tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy,  a także  w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) ROOD).

W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych w celu przekazania tych danych do Twisto Plaska Sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru/usługi nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przejętym przez sklep internetowy.

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w związku z obsługą i rozliczeniem płatności dokonanych przez Użytkownik na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu relacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika do Banku w celu  weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów z zawartych ze Skalpem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników, w  związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji zawartej umowy pomiędzy Skalpem internetowym, a Bankiem.

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Użytkownikowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Użytkownika towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup  z Twisto” i udostępniem taj formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzania ich w tym celu jest wymagane w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przejętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym, a Twisto Polska Sp. z o.o.

Formularz kontaktowy

Dane dostarczone za pomocą formularza kontaktowego (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dobrowolnie przekazane dane) są wykorzystywane wyłącznie w celach odpowiedzi na wysłaną wiadomość oraz nawiązania kontaktu z użytkownikiem.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Formularz zapisu na newsletter

Dane dostarczone za pomocą formularza zapisu na newsletter (imię i adres e mail) są wykorzystywane wyłącznie w celach przesyłania użytkownikowi newslettera.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, czyli zgody użytkownika.

Komentarze

Dane dostarczone za pomocą formularza służącego do dodawania komentarzy (imię i adres e mail) są wykorzystywane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na stronie Serwisu.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, czyli zgody użytkownika.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe dane mogą być przekazywane podmiotom, z usług których korzysta Administrator, w celu zapewnienia jak najlepszej jakość usług (np. dostawca hostingu strony internetowej, hostingu poczty e-mail, biuro rachunkowe) oraz innym uprawnionym podmiotom, wtedy gdy wynika to z przepisów prawa (np. organom publicznym).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Sklep internetowy, w celach określonych w pkt a) i B) powyżej, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione także innym odbiorcom lub kategorią odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • ING Bank Śląski S.A.
 • Twisto Polska Sp. z o.o.

Dane Użytkownika mogą zostać przekazane do podmiotów działających w tzw. państwach trzecich, z tym że w takiej sytuacji Administrator danych przekazuje dane jedynie podmiotom, które przystąpiły do programu Privacy Shield – Programu Tarcza Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA., na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. Więcej informacji o Tarczy Prywatności jest dostępnych pod adresem www.privacyshield.gov.

Okres przetwarzania danych osobowych

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator przetwarza podane dane osobowe, przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim dane zostały mu przekazane oraz:

 • do czasu przedawnienia roszczeń, zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów Kodeksu cywilnego, przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego,
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub osiągnięcia celów przetwarzania.

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej taką zgodę wyraził. Zgodę można odwołać przesyłając wiadomość e-mail na adres: kancelaria@mcp-kancelaria.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim dane te zostały podane.

Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza zmówienia usługi online, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena i zakres usług nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

Informacja o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz daną, zazwyczaj unikalną wartość.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu oraz administratorzy Podmiotów Partnerskich (bez prawa dostępu do własnych plików cookies Administratora).

Administrator Serwisu wykorzystuje następujące pliki cookies:

cookies własne – zamieszczane przez Administratora Serwisu w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, zapamiętania preferencji użytkownika, kontroli i autoryzacji dostępu do danych części serwisu, oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

cookies zewnętrzne – zamieszczanych przez Podmioty Partnerskie w celu:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics oraz Google Webmaster Tools [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
 • nawiązania przez użytkownika połączenia z serwisem społecznościowym Facebook, poprzez wykorzystanie plugin do serwisu społecznościowego Facebook (dostarczany przez Facebook Inc.).
 • nawiązania przez użytkownika połączenia z serwisami społecznościowymi takimi jak: Facebook, Youtube, Google, LinkedIN.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na poszczególnych podstronach Serwisu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki/aplikacji internetowej Użytkownika.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności  zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).