Strona główna / Różnice w czasie pracy asystentek i higienistek stomatologicznych w zależności od miejsca zatrudnienia

Różnice w czasie pracy asystentek i higienistek stomatologicznych w zależności od miejsca zatrudnienia

29 marca, 2024

mcp_miniaturka_michal_ciupa

Porada telefoniczna

501 407 372

Umów się na pierwsze spotkanie i poradę prawną.

Wymiar czasu pracy asystentek i higienistek stomatologicznych może różnić się w zależności od miejsca świadczonej pracy.

Zgodnie z art. 93 ustawy o działalności leczniczej, czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Higienistki i asystentki stomatologiczne jako osoby wykonujące zawód medyczny nie są zaliczane do grupy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, zatem nie mogą pracować powyżej 7 godzin i 35 min na dobę i przeciętnie 37 godzin i 55 min na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie może przekraczać 3 miesięcy.

Powyższe nie oznacza jednak, że czas pracy asystentki i higienistki stomatologicznej zawsze będzie wynosić 7 godzin i 35 min dziennie.

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, pracodawca może wprowadzić rozkład czasu pracy. W stosunku do pracowników mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę. W stosunku do pracowników wykonujących zawód medyczny, czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż miesiąc, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.

Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Należy wskazać, że uregulowania te nie naruszają uprawień pracownic związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem, które mają pierwszeństwo zastosowania w sytuacji ciężarnych pracownic i wychowujących dziecko.

Pracownikom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przysługuje wynagrodzenie za pracę zmianową. Zgodnie z art. 99 ustawy o działalności leczniczej, dodatek za pracę zmianową wynosi:

1) co najmniej 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej;
2) co najmniej 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Powyższe przepisy nie mają natomiast zastosowania w przypadku asystentek i higienistek stomatologicznych, zatrudnionych przez lekarzy, którzy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą wykonują działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego, przez co przepisy dotyczące czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych nie znajdują zastosowania.

Asystentki i higienistki stomatologiczne zatrudnione w praktykach zawodowych nie będą mogły wykonywać pracy w skróconym wymiarze czasu pracy, który przewiduje ustawa o działalności leczniczej. Ich sytuację regulują przepisy Kodeksu pracy, zgodnie z którym czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Wymiar czasu pracy asystentek i higienistek stomatologicznych każdorazowo będzie uzależniony od miejsca zatrudnienia. Niewątpliwie, różnice w wymiarze czasu pracy i w sposobie wynagradzania za pracę zmianową powodują nierówną sytuację pracowników wykonujących ten sam rodzaj pracy, lecz u innych pracodawców. Z dniem wejścia w życie ustawy o niektórych zawodach medycznych, zawody asystentki i higienistki stomatologicznej stają się zawodami medycznym, w związku z czym ich pozycja staje się bardziej samodzielna, przez co mogą podejmować działania w zakresie sygnalizowania potrzeby wprowadzenia zmian legislacyjnych w celu zrównania praw asystentek i higienistek stomatologicznych zatrudnionych w indywidualnych praktykach lekarskich z prawami pracowniczymi asystentek i higienistek stomatologicznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Czytaj również