Strona główna / Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich

5 czerwca, 2024

mcp_miniaturka_michal_ciupa

Porada telefoniczna

501 407 372

Umów się na pierwsze spotkanie i pomoc prawną.

Do dnia 15 sierpnia 2024 roku organy zarządzające placówkami oświatowymi, opiekuńczymi, wychowawczymi, resocjalizacyjnymi, religijnymi, artystycznymi, medycznymi, rekreacyjnymi, sportowymi lub związanymi z rozwijaniem zainteresowań, do których uczęszczają albo w których przebywają lub mogą przebywać małoletni są zobowiązane wdrożyć standardy ochrony małoletnich.

Obowiązek ten został nałożony w nowelizacji ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 560), nazywaną „ustawą Kamilka”.

Celem wdrożenia standardów ochrony małoletnich jest zapobieganie krzywdzeniu dzieci, a w sytuacjach, gdy doszło do skrzywdzenia – podjęcie odpowiedniej interwencji i udzielenie wsparcia małoletniemu.
Standardy ochrony małoletnich to dokument, który powinien określać w szczególności zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki, zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego, wskazywać osobę odpowiedzialną za przygotowanie personelu placówki do stosowania standardów oraz określać procedurę przeglądu i aktualizacji standardów oraz sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego. Standardy są opracowywane w dwóch wersjach, z których jedna jest przeznaczona dla dzieci. Wersja standardów ochrony małoletnich przeznaczona dla dzieci powinna zostać napisana językiem prostym i zrozumiałym dla dzieci oraz zawierać informacje istotne dla małoletnich.

Standardy ochrony małoletnich mają stać się mechanizmem, który w sposób realny będzie zapobiegał krzywdzeniu dzieci i przeciwdziałał mu. Aby standardy były stosowane w sposób efektywny, na organach zarządzających placówką, ciąży obowiązek ich wdrożenia, przeszkolenia personelu i monitorowania sposobu stosowania standardów.

Za niewykonanie obowiązku wdrożenia standardów ochrony małoletnich na osobę zarządzającą placówką, może zostać nałożona grzywna w wysokości 250 zł lub kara nagany. W razie ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, sprawca, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Od postawy personelu placówki oraz od organów zarządzających placówką w dużej mierze będą zależeć podejmowane działania i interwencje w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa małoletnim, dlatego ważne jest właściwe wdrożenie standardów, dbałość o ich przestrzeganie i monitorowanie ich prawidłowego stosowania.

Czytaj również