Aktualności

Zwolnienie ze składek – aktualizacja

PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA
Zwolnienie ze składek ZUS

Obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej wprowadziły dla przedsiębiorców możliwość zwolnienia ze składek ZUS.

Przedsiębiorca, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, może zostać zwolniony z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Przedsiębiorca zostaje zwolniony ze składek ZUS na własne ubezpieczenie należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli:

  • prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r.
  • przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. tj. nie przekroczył 15 681 zł.

Zwolnienie z opłacenia składek ZUS dotyczy wyłącznie składek nieopłaconych – w tej sytuacji nie należy płacić składek za marzec!

Pamiętaj jednak, że warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku ich składania.

ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie (czyli w większości przypadków od maja), a w przypadku gdy płatnik zwolniony jest z obowiązku ich składania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Deklaracje muszą zostać przesłane nie później niż do dnia 30 czerwca.

UWAGA – problematyka tego zwolnienia polega na tym, że decyzja jest wydawana post factum – dopiero po 31 maja 2020 roku przedsiębiorca dowie się, czy ZUS zgodził się na zwolnienie go z obowiązku opłacania składek czy też nie !!!

Jeśli przedsiębiorca zostanie zwolniony, otrzyma JEDYNIE INFORMACJĘ  ZUS O ZWOLNIENIU.

Ponadto do wniosku o zwolnienie ze składek ZUS przedsiębiorca dołącza oświadczanie potwierdzające, że nie przekroczył wskazanego wyżej przychodu – oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej!

Pamiętaj, że ZUS INFORMUJE SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ O WYSOKOŚCI PRZYCHODU WYKAZANEGO WE WNIOSKU O ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje ZUS o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku o zwolnienie z opłacania składek a przychodem wykazanym dla celów podatkowych.

W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że powyższe rozbieżności  są wynikiem wprowadzenia w błąd ZUS, przedsiębiorca będzie zobowiązany do opłacenia należności z tytułu składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r., wraz z odsetkami za zwłokę, w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia tych składek!

Wniosek można złożyć w formie papierowej, elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym za pomocą profilu informacyjnego utworzonego dla ZUS.

ODMOWA ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK ZUS NASTĘPUJE W DRODZE DECYZJI.

 

Od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS, przedsiębiorcy przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jeśli masz pytania zadaj je za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Wróć do aktualności