Strona główna / Obowiązek weryfikacji pracowników przez placówki medyczne przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi

Obowiązek weryfikacji pracowników przez placówki medyczne przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi

5 lipca, 2024

mcp_miniaturka_michal_ciupa

Porada telefoniczna

501 407 372

Umów się na pierwsze spotkanie i pomoc prawną.

Przed nawiązaniem stosunku pracy związanej z leczeniem małoletnich na pracodawcach oraz na organizatorach działalności związanej z leczeniem małoletnich przed dopuszczeniem kandydata na współpracownika do takiej działalności, ciąży szereg obowiązków związanych z weryfikacją karalności potencjalnego współpracownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom małoletnim.

Zgodnie z art. 21 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, pracodawca lub inny organizator działalności związanej z leczeniem małoletnich jest zobowiązany do uzyskania informacji, czy dane osoby, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma zostać dopuszczona do takiej działalności, są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w bazie rejestru z dostępem ograniczonym oraz w bazie rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałaniu wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Pracodawcy oraz organizatorzy działalności związanej z leczeniem małoletnich uzyskują nieodpłatnie informacje z Rejestru za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Po uzyskaniu powyższych informacji, pracodawcy i inni organizatorzy działalności związanej z leczeniem małoletnich są zobowiązani do utrwalenia informacji w formie wydruku i załączenia jej do akt osobowych pracownika lub innej dokumentacji osoby dopuszczonej do działalności z małoletnimi.

Na osobie, z którą ma zostać zawarty stosunek pracy lub, która ma zostać dopuszczona do działalności związanej z leczeniem małoletnich ciąży obowiązek przedłożenia pracodawcy lub organizatorowi informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego. Ponadto, osoba, z którą ma zostać zawarty stosunek pracy lub, która ma zostać dopuszczona do działalności związanej z leczeniem małoletnich, jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o państwach, innych niż Rzeczpospolita Polska, w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz informacji z rejestrów karnych tych państw. W przypadku posiadania przez osobę obywatelstwa innego niż polskie, ciąży na niej obowiązek przedłożenia informacji z rejestru karnego państwa obywatelstwa.

Powyższe dokumenty, podobnie jak wydruki z Rejestru, są załączane przez pracodawcę lub organizatora działalności związanej z leczeniem do akt osobowych pracownika lub innej dokumentacji osoby dopuszczonej do działalności z małoletnimi.

W związku z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, placówka medyczna przed dopuszczeniem współpracownika do działalności polegającej na leczeniu dzieci, powinna zweryfikować jego karalność. Celem ustawy jest ochrona osób małoletnich, dlatego na gruncie niniejszych unormowań prawnych bez znaczenia pozostaje fakt, czy z osobą mającą zajmować się leczeniem dzieci zostanie nawiązany stosunek pracy lub zawarta umowa zlecenie lub B2B, bądź osoba będzie zajmować się działalnością związaną z leczeniem dzieci w ramach wolontariatu, stażu lub praktyk.

Za dopuszczenie do działalności związanej z leczeniem małoletnich osoby, bez uzyskania informacji o jej karalności, zgodnie z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Wymierzając karę, sąd może dodatkowo orzec o wymierzeniu środka karnego w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości do 10.000 zł.

Obowiązek weryfikowania karalności pracowników w placówce medycznej będzie kontrolowany przez właściwe miejscowo i rzeczowo organy – wójta, burmistrza, prezydenta czy marszałka województwa. Prawo kontroli placówek medycznych przysługuje także Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia i Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontrolującemu przysługuje prawo wstępu wraz z niezbędnym sprzętem na teren kontrolowanego podmiotu oraz żądania informacji niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli, okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z zakresem kontroli.

Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów lub wystąpi uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, organ kontrolujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Policję lub prokuratora.

Weryfikowanie przez placówki medyczne karalności potencjalnych współpracowników przed dopuszczeniem do działalności związanej z leczeniem dzieci jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa małoletnich. Aby uchronić się przed odpowiedzialnością karną, a także finansową, osoby zajmujące się prowadzeniem polityki kadrowej powinny w sposób dokładny weryfikować karalność osób, z którymi chcą podjąć współpracę w zakresie leczenia dzieci.

Aby zadbać o interesy placówki medycznej oraz bezpieczeństwo małoletnich, osoby zajmujące się sprawami kadrowymi winny w sposób staranny zweryfikować posiadaną dokumentację dotyczącą współpracowników oraz odbebrać od potencjalnych współpracowników wszystkie dokumenty wymagane przez przepisy prawne przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi.

Adwokaci Kancelarii MCP są gotowi udzielić pomocy w zakresie wdrożenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, przeprowadzając szkolenie pracowników, audyt dokumentacji pracowniczej oraz dotyczącej współpracowników, a także udzielając porady prawnej w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem dokumentacji współpracowników.

Czytaj również