Strona główna / Różnice w wysokości wynagrodzeń za pracę asystentek i higienistek stomatologicznych w zależności od miejsca pracy

Różnice w wysokości wynagrodzeń za pracę asystentek i higienistek stomatologicznych w zależności od miejsca pracy

20 czerwca, 2024

mcp_miniaturka_michal_ciupa

Porada telefoniczna

501 407 372

Umów się na pierwsze spotkanie i pomoc prawną.

Wysokość wynagrodzeń asystentek i higienistek stomatologicznych różni się w zależności od miejsca zatrudnienia. W obecnym stanie prawnym obowiązuje kilka aktów prawnych regulujących wynagrodzenie asystentek i higienistek stomatologicznych.

W przypadku wynagrodzeń asystentek i higienistek stomatologicznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Rozporządzenie uzależnia wysokość wynagrodzenia od grupy zaszeregowania pracownika. Zgodnie z jego treścią:

• asystentka stomatologiczna należy do IX grupy zaszeregowania,
• higienistka stomatologiczna należy do XI grupy zaszeregowania,
• starsza higienistka stomatologiczna należy do XII grupy zaszeregowania.

W tych grupach zawodowych, stawki wynagrodzenia zasadniczego kształtują się następująco:

• dla grupy IX – od 3.650 zł do 6.540 zł,
• dla grupy XI- od 3.690 zł do 8.200 zł,
• dla grupy XII – od 3.710 zł do 8.660 zł.

Natomiast, w przypadku pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych innych niż podmioty lecznicze działające w formie jednostek budżetowych, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z art. 5a ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w umowie o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, wskazuje się, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy.

Zgodnie z ww. ustawą asystentki i higienistki stomatologiczne mogą zostać zaszeregowane do grupy VII jako „Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny”, w którym współczynnik pracy wynosi 0,86.

Zatem, zgodnie z art. 3 a ww. ustawy, corocznie na dzień 1 lipca podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2023 roku wynosi 7.155,48 zł, przez co zasadnicze wynagrodzenie asystentek i higienistek stomatologicznych pracujących w podmiotach leczniczych od 1 lipca 2024 roku będzie wynosiło 6.153,71 zł brutto.

Jednak, należy mieć na uwadze, że powyżej przedstawione warunki wynagradzania za pracę obowiązują wyłącznie w podmiotach leczniczych i nie znajdą zastosowania podczas zatrudnienia w innych zakładach pracy, którymi są indywidualne praktyki lekarskie działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki prawa handlowego i spółki cywilne prowadzone jako grupowa praktyka lekarska. W takich przypadkach wynagrodzenie za pracę będzie kształtowało się zgodnie z przepisami prawa pracy, najczęściej na poziomie płacy minimalnej.

Powyższe regulacje prawne bez wątpienia różnicują wysokość zasadniczych wynagrodzeń pracowników wykonujących ten sam rodzaj pracy, lecz w innych zakładach pracy.

Czytaj również