Aktualności

Środki prawne pozwalające na ograniczenie zatorów płatniczych

Wielu polskich przedsiębiorców w związku z ograniczeniami prowadzenia działalności w czasie epidemii może borykać się z problemem braku płynności finansowej spowodowanej zatorami płatniczymi.
Jak ograniczyć zatory płatnicze?

Warto w takiej sytuacji rozważyć wykorzystanie istniejących przepisów mających na celu ułatwienie przedsiębiorcom dochodzenia roszczeń przed sądem wprowadzonych ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) – w zakresie możliwości wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz uproszczenia uzyskania zabezpieczenia roszczenia.

Zgodnie z treścią obowiązującego od dnia 1 stycznia 2020 r.  przepisu art. 485 § 2¹ kodeksu postępowania cywilnego – sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649), odsetek w transakcjach handlowych określonych w tej ustawie lub rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy.

Zgodnie z ustawową definicją świadczeniem pieniężnym jest wynagrodzenie za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej, natomiast transakcją handlową jest umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli przedsiębiorcy zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

W istotny sposób wpływa to na wysokość opłaty od pozwu, gdyż zgodnie z brzmieniem art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – od pozwu spełniającego przesłanki do rozpoznania w postępowaniu nakazowym pobiera się tylko jedną czwartą (1/4) opłaty, zatem opłata od pozwu składanego w postępowaniu nakazowym, co do zasady, wynosi 1.25 % wartości przedmiotu sporu zamiast 5 %.

Sprawność toku postępowania zapewnić ma reguła zawarta w art. 486 k.p.c. stanowiącego, iż w sprawach, o których mowa w 485 § 2¹ k.p.c., przewodniczący i sąd są obowiązani podejmować czynności tak, by pierwsze posiedzenie wyznaczone w celu wydania nakazu zapłaty, rozpoznania sprawy lub nadania jej innego biegu odbyło się nie później niż dwa miesiące od dnia wniesienia pozwu, a jeżeli pozew był dotknięty brakami - od dnia ich usunięcia.

Pomoc prawna Katowice

Ponieważ do czasu uprawomocnienia się nakazu zapłaty może upłynąć okres kilku tygodni albo skutecznie złożone zostaną przez pozwanego zarzuty od nakazu zapłaty – praktyczne znaczenie ma możliwość uzyskania przez powoda zabezpieczenia roszczenia.

Zasadą jest, że udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Ważnym ułatwieniem dla przedsiębiorcy dochodzącego roszczeń w postępowaniu nakazowym jest wprowadzenie do art. 730¹ k.p.c. przepisu § 2¹ stanowiącego, że interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia uważa się za uprawdopodobniony, gdy żądającym zabezpieczenia jest powód dochodzący należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w przypadku gdy wartość tej transakcji nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych, a dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące.

 

Bez wprowadzenia przez ustawodawcę tego domniemania konieczne było, zgodnie z treścią art. 730¹ § 2 k.p.c., wykazanie istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia – który istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

 

Jeżeli masz pytania związane z odzyskiwaniem wierzytelności od swoich kontrahentów lub potrzebujesz innej pomocy prawnej, skontaktuj się z naszą kancelarią.


Kancelaria MCP udziela konsultacji prawnych za pośrednictwem e-maili, telefonów, komunikatora Skype lub innych środków komunikacji na odległość.

Wróć do aktualności