Strona główna / Standardy ochrony małoletnich w placówkach medycznych

Standardy ochrony małoletnich w placówkach medycznych

14 czerwca, 2024

mcp_miniaturka_michal_ciupa

Porada telefoniczna

501 407 372

Umów się na pierwsze spotkanie i pomoc prawną.

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 560), nazywaną inaczej „ustawą Kamilka”, ustawodawca nałożył obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich są zobowiązane organy zarządzające placówką medyczną, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni oraz organizatorzy działalności medycznej. Placówki medyczne są zobowiązane wprowadzić powyższy obowiązek do 15 sierpnia 2024 roku.

Standardy ochrony małoletnich mają na celu zapobiegnięcie krzywdzeniu dzieci i przeciwdziałanie mu. W art. 22 c ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, został wskazany szeroki katalog zagadnień, które muszą zostać zawarte w standardach ochrony małoletnich. Standardy te, będą określać m. in. zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki, zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego, wskazywać osobę odpowiedzialną za przygotowanie personelu placówki do stosowania standardów oraz określać procedurę przeglądu i aktualizacji standardów.

Z uwagi na rodzaj danej placówki medycznej, treść standardów ochrony małoletnich powinna uwzględniać zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych małoletnim i zakres leczonych schorzeń. Przykładowo, inna treść standardów ochrony małoletnich będzie właściwa dla przychodni pediatrycznej, natomiast inna dla szpitala czy hospicjum dziecięcego.

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w placówce medycznej oraz jego prawidłowego stosowania będzie kontrolowany przez właściwe miejscowo i rzeczowo organy – wójta, burmistrza, prezydenta czy marszałka województwa. Prawo kontroli placówek medycznych w zakresie wprowadzenia i stosowania standardów ochrony małoletnich przysługuje także Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kontrolującemu przysługuje prawo wstępu wraz z niezbędnym sprzętem na teren kontrolowanego podmiotu oraz żądania informacji niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli, okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z zakresem kontroli.

Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów lub wystąpi uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, organ kontrolujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Policję lub prokuratora. Ponadto, na osobę obowiązaną do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, która nie wykona tego obowiązku, zostanie nałożona kara nagany lub kara grzywny w wysokości do 250 zł, a w razie ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, sprawca, będzie podlegać karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1000 zł.

Osoby wykonujące zawód medyczny są grupą osób, które z uwagi na posiadaną wiedzę, kompetencje, możliwość zbadania dziecka i przeprowadzenia wywiadu lekarskiego, mogą rozpoznać sytuacje, w których dziecko zostało skrzywdzone przez osobę trzecią. Mając na uwadze tragiczne wydarzenia z przełomu kwietnia i maja ubiegłego roku, które stały się impulsem do wprowadzenia zmiany przepisów, ważne jest, aby placówki medyczne jak najszybciej wprowadziły standardy ochrony małoletnich i w sposób właściwy je stosowały.

Czytaj również