Aktualności

Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników

Zwolnienie ze składek ZUS

Jak wygląda dofinansowanie pracowników w czasie koronawirusa?

Rodzaj świadczenia Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy – ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na rzecz pracowników objętych : – przestojem ekonomicznym – obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15g ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników – (art. 15zzb ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19)
Jaką pomoc można otrzymać w ramach świadczenia? Dopłata do wynagrodzenia pracownika wysłanego na przestój – 50% wynagrodzenia minimalnego tj. 1.300 zł Dopłata do wynagrodzenia pracownika, któremu obniżona wymiar czasu pracy (z powodu spadku obrotów gospodarczych) – można obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe ni niż minimalne (2.600) – dofinasowanie wynosi 50% wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS tj. 2.452 zł. – wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń miesięcznie na osobę zatrudnioną (dotyczy obu świadczeń) Dofinasowanie od 1.300 zł do 2.340 zł wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń miesięcznie na osobę zatrudnioną
Kto może się ubiegać o dofinasowanie? Mikrofirma (do 9 pracowników) Mała firma (do 50 pracowników) Średnia firma (do 250 pracowników) Duża firma Mikrofirma (do 9 pracowników) Mała firma (do 50 pracowników) Średnia firma (do 250 pracowników)  
Gdzie składać wniosek? Wojewódzki Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru
Jakich osób  dotyczy dofinasowanie? Pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecania. Pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecania.
Jak rozumieć spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 1.    nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.   Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.    
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać świadczenie? Spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,Przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadku gdy:zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję US w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo,zaleganie w regulowaniu składek ZUS powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia, wraz z kopią wniosku do ZUS o rozłożenie na raty należności lub o odroczenie płatności składek,Wobec przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, Przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r.Przedsiębiorca zawarł porozumienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy- (patrz uwagi poniżej),Przedsiębiorca, który nie spełnił warunków zwartych w umowie z WUP o wypłatę świadczenia z FGŚP, jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami,Przedsiębiorca, może otrzymać pomocy z FGŚP wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 – ( zob. uwagi poniżej),Wobec przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, Przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r.Przedsiębiorca posiada statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy.Przedsiębiorca składa oświadczenie o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową z PUP o wypłatę dofinasowania oraz kosztach wynagrodzeń i składek ZUS za tych pracowników, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych dofinasowaniem przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi – (w przypadku niedotrzymania tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika),Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Dodatkowe warunki przyznania dofinasowania Świadczenia są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.   Pracodawca jest zobowiązany do zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników regulujące warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.   W porozumieniu określa się co najmniej:

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.   Konieczne jest również przekazanie kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.    
W przypadku spadku obrotów o:

co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami ZUS, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,

co najmniej 50% – dofinasowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami ZUS, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,

co najmniej 80% – dofinasowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami ZUS, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
Jak długo będzie wypłacone świadczenie? Świadczenia z FGŚP przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.   Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Dofinasowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.   Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
     
Wróć do aktualności