Aktualności

Tworzenie spółki z o.o. w trybie S24.

zakładanie spółki zoo online

Wizja skomplikowanego, długotrwałego, a przy tym dotkliwego dla kieszeni trybu tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przesłania Ci korzyści związane z prowadzeniem w jej ramach działalności gospodarczej?

Zamiast sporządzać umowę notarialną i składać wniosek o wpis osobiście lub drogą pocztową, a następnie co najmniej przez tydzień oczekiwać na jego rozpatrzenie przez sąd, możesz wybrać ścieżkę prostszą, krótszą i tańszą.

Mowa o procedurze S24, już ze swej nazwy wskazującą na jej niewątpliwą przewagę nad dotychczas stosowanym sposobem powstawania spółki z o.o. Dla każdego przedsiębiorcy czas to pieniądz, dlatego od momentu zgłoszenia do faktycznej rejestracji nie powinny upłynąć więcej niż 24 godziny.Portal S24

Szybkość to nie wyłączna zaleta tworzenia nowego uczestnika obrotu handlowego w systemie teleinformatycznym. Na ministerialnej stronie https://ekrs.ms.gov.pl/s24 znajdziesz wielowariantowe, przygotowane do uzupełnienia wzorce, zastępujące papierowe wersje dokumentów wymaganych przez ustawodawcę, w tym formularz umowy.

Chociaż jego treść zawiera jedynie podstawowe, najczęściej stosowane rozwiązania, jeżeli Twoje wyobrażenie o funkcjonowaniu spółki mieści się w ramach kodeksowego schematu, wśród proponowanych postanowień powinieneś dostrzec zapisy odpowiadające Twoim potrzebom. Co więcej, niektóre z nich obejmują nawet kilka wariantów, umożliwiając wybór optymalny z punktu widzenia interesów i specyfiki zakładanej spółki.Pierwsze kroki w procesie zakładania spółki z o.o.

Pierwszy element elektronicznej procedury S24 stanowi utworzenie przez wszystkich wspólników indywidualnych kont w systemie eKRS, ze względów bezpieczeństwa opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub potwierdzonym profilem Platformy Usług Administracji Publicznej, czyli tzw. ePUAP.

Kolejny etap obejmuje opracowanie i wygenerowanie trzech odrębnych dokumentów w postaci umowy spółki, listy wspólników i wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców.

Ukształtowanie ustroju, struktury i wewnętrznej organizacji spółki polega na uzupełnieniu kolejnych pól formularza lub na zaznaczeniu jednej z sugerowanych możliwości unormowania konkretnego zagadnienia.

Przykładowo, uznaniu założycieli pozostawiono zaliczenie do władz spółki rady nadzorczej (§ 12 wzorca), wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody spółki na zbycie praw udziałowych (§ 10) lub przyjęcie zasady równości i niepodzielności udziałów (§ 8).Lista wspólników

Natomiast listę wspólników sporządza się poprzez zamieszczenie w rubrykach zaprojektowanej przez prawodawcę tabeli imienia i nazwiska każdego z nich (nazwy w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną), wartości pojedynczego udziału oraz łącznej liczby i sumarycznej wartości wszystkich udziałów przysługujących danemu wspólnikowi.

Decydując o mechanizmach i regułach rządzących działalnością spółki zawiązywanej elektronicznie, nie można wprowadzać rozwiązań nieprzewidzianych w treści wzorca, dopisując jednostki redakcyjne poświęcone kwestiom całkowicie w nim pominiętym bądź dodając nowe warianty, przy czym trudno byłoby z tego powodu zarzucać legislatorowi nadmierny rygoryzm.

Wręcz przeciwnie, skoro ideą przyświecającą S24 jest uproszczenie procesu zakładania i rejestracji spółki z o.o., poprzedzająca jej wpis wielowątkowa analiza złożonych, wyrafinowanych konstrukcji prawnych, niewątpliwie udaremniałaby intencję ustawodawcy, wypaczając cel teleinformatycznej procedury.Błędy w zakładaniu spółko z o.o.

Zgłoszenie do KRS spółki z o.o. powstałej przy użyciu formularzy będzie niekompletne, jeżeli do umowy, listy wspólników i wniosku o rejestrację nie załączysz dokumentów zewnętrznych, których sporządzenie za pośrednictwem internetowych wzorców póki co nie jest dostępne.

Należą do nich:
• oświadczenie, czy utworzonemu podmiotowi przysługuje status cudzoziemca,
• lista wspólników uprawnionych do powołania zarządu
• lista adresów do doręczeń osób wchodzących w pierwszy skład tego organu.Koszty założenia spółki przez S24

Nie sposób oczywiście pominąć obowiązku poniesienia kosztów rejestracji, chociaż dla założycieli wykorzystujących procedurę S24 fiskus okazał się pod tym względem bardziej łaskawy.

O ile bowiem publikacja ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podobnie jak przy stosowaniu zwyczajnego trybu, pociąga za sobą wydatek w wysokości 100 zł, o tyle opłata sądowa za wpis do rejestru jest o połowę niższa i wynosi 250 zł.

Dodatkową formalność, która niestety uszczupli założycielski budżet o 40 zł, może stanowić oświadczenie wszystkich członków zarządu o pełnym pokryciu kapitału zakładowego – jeżeli wkłady nie zostaną wniesione w całości w chwili powołania spółki, zajdzie konieczność jego złożenia w terminie tygodnia od dnia wpisu do KRS.  

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym atucie zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie teleinformatycznym – tzw. zasadzie jednego okienka.

Nazwa brzmi wprawdzie nieco tajemniczo, ale kryjące się pod nią rozwiązanie wydaje się niezwykle spójne i przejrzyste.

Polega na efektywnym wykorzystaniu danych objętych wnioskiem do KRS i ich przeniesieniu do rejestru prowadzonego przez Urząd Statystyczny, nadającego spółce numer REGON, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu zgłoszenia nowego płatnika składek oraz do urzędu skarbowego, przypisującego spółce numer identyfikacji podatkowej.Czy warto zakładać spółkę on-line?

Zastanawiasz się, czy tryb S24 to właściwe rozwiązanie, abyś założywszy spółkę z o.o., zaistniał w świecie biznesu i rozwinął swój przedsiębiorczy potencjał?

Mamy nadzieję, że w podjęciu tej jakże ważnej decyzji pomoże Ci rzeczowe objaśnienie całej procedury które jest w trakcie przygotowania przez jednego z Partnerów naszej Kancelarii – adwokat Ewę Klich.

Wkrótce ukaże się szereg materiałów pomagających w założeniu spółki – będą to materiały zarówno w formie e-booka jak i wideo.

Omówimy również wady i zalety prowadzenia spółek z o.o., a także wskażemy jak ustrzec się przed problemami natury organizacyjnej czy prawnej.

Wróć do aktualności