Aktualności

Jaki jest właściwy sąd do rozpoznania sprawy rozwodowej?

W celu wniesienia pozwu o rozwód należy złożyć wniosek we właściwej instytucji. Sprawy rozwodowe rozpatruje właściwy miejscowo Sąd Okręgowy. W przypadku małżonków przebywających za granicą sytuacja kształtuje się nieco odmiennie, przy czym obywatel Polski zawsze może złożyć pozew w Polsce, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu.
Jaki sąd jest właściwy dla sprawy rozwodowej?

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

By pozew o rozwód był szybciej rozpatrzony należy złożyć go w odpowiednim Sądzie. Pozwoli to na bezpośrednie rozpatrzenie sprawy bez potrzeby przesyłania akt między instytucjami.

Sądem rzeczowo właściwym do rozpoznania sprawy rozwodowej jest Sąd Okręgowy, co wynika
z art. 17 KPC.

Zgodnie z art. 41 KPC pozew powinien zostać wysłany do sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli:

 • jeden z małżonków ma w tym okręgu miejsce zamieszkania lub
 • jeden z małżonków ma w tym okręgu miejsce zwykłego pobytu.

Miejsce zamieszkania jest to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Miejsce zwykłego pobytu jest to miejscowość, w której dana osoba czasowo przebywa, nie mając zamiaru pozostania tam na stałe.

Przykład:

Jan Kowalski pracuje i mieszka w Katowicach z żoną i dziećmi. Planuje nadal rozwijać karierę w tym mieście. Katowice są jego miejscem zamieszkania.

Pan Kowalski wyjechał na 3 tygodnie do Krakowa zająć się chorą matką. Kraków jest jego miejscem zwykłego pobytu.

Gdy żadnego z małżonków nic już nie łączy z danym miejscem, sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

 

Który Sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód, gdy małżonkowie znajdują się w różnych państwach?

Obywatele polscy zawsze mogą złożyć pozew o rozwód w polskim Sądzie, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu. Jeżeli oboje małżonkowie mają obywatelstwo polskie i mieszkają również w Polsce, wówczas jedynie właściwym sądem do przeprowadzenia sprawy rozwodowej jest sąd polski. Nie ma tu możliwości wyboru pomiędzy sądem polskim, a sądem państwa obcego.

 

Sprawę o rozwód można skierować do Sądu polskiego także w następujących przypadkach – gdy:

 • oboje małżonkowie ostatnio mieszkali w Polsce i jedno z nich dalej mieszka w Polsce lub
 • małżonek występujący o rozwód co najmniej od roku bezpośrednio przed skierowaniem sprawy do sądu mieszka w Polsce lub
 • małżonek występujący o rozwód jest obywatelem polskim i co najmniej od 6 miesięcy bezpośrednio przed skierowaniem sprawy do sądu mieszka w Polsce lub
 • oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

porady prawne katowice

Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z 25 czerwca 2019 r. pozostawia małżonkom swobodę wyboru państwa, w którym zostanie złożony pozew o rozwód pomiędzy państwami, w których:

 • oboje małżonkowie mają miejsce zwykłego pobytu,
 • małżonkowie mieli ostatnio oboje zwykły pobyt, o ile jedno z nich nadal nieprzerwanie tam przebywa,
 • strona przeciwna ma miejsce zwykłego pobytu,
 • w przypadku wspólnego pozwu lub wniosku jedno z małżonków ma zwykły pobyt
 • powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam przynajmniej od roku bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku
 • powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam przynajmniej od 6 miesięcy bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku i jest obywatelem danego państwa,
 • którego obywatelstwo posiadają oboje małżonkowie.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy dodatkowych pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką.

Wróć do aktualności