Aktualności

Ograniczenia możliwości przemieszczania się – najczęściej zadawane pytania.

Czy mogę wychodzić z domu w czasie kwarantanny?

Czego dotyczy ograniczenie możliwości przemieszczania się?

Ograniczenie polega na zakazie wychodzenia z domu poza wypadkami niezbędnymi – tj. drogi do i z miejsca w którym wykonywane są czynności zawodowe, czyli do zakładu pracy, siedziby indywidualnie prowadzonej firmy, miejsc, w których przedsiębiorcy wykonują działalność gospodarczą, tj. np. świadczą usługi, apteki, sklepu spożywczego, drogerii, lekarza czy pralni oraz czynności związanych z załatwianiem niezbędnych spraw życia codziennego.

 

Co oznacza sformułowanie „niezbędne sprawy życia codziennego”?

Katalog ten nie jest do końca sprecyzowany, jednak obowiązek pozostawania w domu nie dotyczy takich spraw jak chociażby zakup żywności, środków czystości czy leków, spacerów w celach zdrowotnych (przy spełnieniu rygorów wynikających ze wprowadzonych obostrzeń), opieki nad bliskimi, wizyty u lekarza czy wyprowadzania psa na spacer.

Jakie sklepy i placówki usługowe pozostaną otwarte?

Otwarte pozostają sklepy spożywcze, drogerie, apteki, pralnie, banki. Będzie można także skorzystać z usług placówek, których działanie jest niezbędne do prowadzenia spraw życia codziennego, jak np. stacji diagnostycznych w celu przeprowadzenia okresowego badania technicznego pojazdu, warsztatów samochodowych w celu usunięcia usterki lub konserwacji pojazdu, który wykorzystujemy, skorzystania z pilnej pomocy stomatologicznej przy zastosowaniu oficjalnej procedury telefonicznej weryfikacji przyczyny zgłoszenia


Czy mogę jechać do rodziców w innym mieście, aby zrobić im zakupy?

Nadal można pomagać osobom wymagającym opieki, bez względu na to, w jakim mieście czy województwie się znajdują. Obowiązujące ograniczenia w przemieszczaniu się nie dotyczą bowiem pomocy osobom starszym i potrzebującym, które nie powinny wychodzić z domu, więc przemieszczanie się w ramach takiej działalności jest dopuszczalne.


Czy mogę przemieszczać się w celu udzielenia pomocy osobom przebywającym na kwarantannie?

Wszelkie działania w ramach wolontariatu na rzecz pomocy w zwalczaniu wirusa i zapobieganiu jego negatywnym skutkom są dopuszczalne, a więc możliwe jest przemieszczanie się w celu np. zrobienia zakupów osobom poddanym obowiązkowej kwarantannie.


Czy ograniczona jest ilość i częstotliwość wyjść z domu?

Wyjście z domu dopuszczalne jest w przypadku potrzeb niezbędnych, takich jak wyjście do pracy, sklepu spożywczego, drogerii, apteki czy pralni oraz w celu realizacji niezbędnych spraw życia codziennego. Nie wprowadzono żadnych ograniczeń w zakresie ilości takich wyjść, ich częstotliwości, długości. Należy jednak w sposób odpowiedzialny i świadomy z tego uprawnienia korzystać, np. w taki sposób, żeby zakupy robić łącznie dla siebie i swoich osobno mieszkających krewnych, sąsiadów w ramach pomocy sąsiedzkiej.


Kto będzie weryfikował przestrzeganie zakazu?

Choć rozporządzenie nie reguluje tej kwestii – oceny zgodności zachowania obywateli z rozporządzeniem dokonywać będzie Policja i Straż Miejska. Możliwe jest także, że w miarę rozwoju rozprzestrzeniania się epidemii wspomagać te służby będą mogły inne służby, tj. wojsko, żołnierze ochrony terytorialnej czy straż pożarna.


Jakie kary grożą za złamanie zakazu?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprost nie reguluje tej kwestii, brak również jakiegokolwiek odesłania. Jednak przyjąć można, że za nieprzestrzeganie nowych zasad grozić może mandat lub grzywna w wysokości do 5 tysięcy złotych. W przypadku mandatu nakładane one będą przez Policję.


Czy mogę wyjść na spacer z rodziną?

Spacer możemy zaliczyć do niezbędnych spraw życia codziennego, a ograniczenie przemieszczania się do dwuosobowej grupy nie dotyczy rodzin, a więc jest to możliwe. Jednak wszelkie aktywności należy ograniczyć do niezbędnego minimum i unikać miejsc, w których zwykle skupiają się duże grupy ludzi. Te miejsca będą w szczególności pod obserwacją organów.


Czy mogę poruszać się komunikacją miejską?

Tak, jednak komunikacja miejska będzie funkcjonować z ograniczeniami w zakresie ilości miejsc w środkach transportu. Środek transportu może przewozić w tym samym czasie tyle pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Pasażerowie będą więc zajmować co drugie miejsce siedzące w środkach komunikacji. Przykładowo – jeśli dany tramwaj ma 20 miejsc siedzących – możliwość podróżowania nim będzie miało jedynie 10 osób. I w tym przypadku nie wskazano kto i w jaki sposób może to być kontrolowane i egzekwowane, można jednak przyjąć, że możliwe będzie nadanie kierowcom / motorniczym prawa do odmowy przewozu osób w liczbie wyższej niż wskazany wyżej limit. Wskazują na to apele, jakie wystosowano do prezydentów, burmistrzów, wójtów, którzy odpowiadają za organizację komunikacji miejskiej.


Czy mogę uprawiać sporty na zewnątrz (rower, bieganie)?

W katalogu czynności służących realizacji niezbędnych potrzeb życia codziennego wyodrębnić możemy wyjścia w celach sportowych. Należy jednak pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości (nie mniejszej niż 1,5 metra od siebie) oraz o tym, by robić to maksymalnie w dwuosobowych grupach (ograniczenie to nie dotyczy osób najbliższych).


Co oznacza, że ograniczenie przemieszczania się w związku z koronawirusem nie dotyczy osób najbliższych?

Katalog osób najbliższych zawarty jest w art. 115 §11 Kodeksu karnego, zgodnie z którym do kręgu osób najbliższych zaliczamy: małżonka, wstępnego (czyli dzieci, wnuki, prawnuki), zstępnego (rodzice,, dziadkowie), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu (teściowie, szwagier, bratowa), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, osoby pozostające we wspólnym pożyciu (konkubenci, partnerzy w związku jednopłciowym).


Czy mogę zawieźć zwierzę do weterynarza, wyjść na spacer z psem?

Tak – obostrzenia dotyczące przemieszczania się nie dotyczą niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, a czynności związane z opieką nad zwierzęciem bez wątpienia zaliczają się do tego katalogu.


Czy mogę poruszać się samochodem?

Istnieje możliwość przemieszczania się tylko w celu realizacji niezbędnych potrzeb życia codziennego. Jeżeli więc samochód ma służyć jako środek niezbędny do ich realizacji – poruszanie się samochodem jest dopuszczalne.


Czy w samochodzie mogą jechać więcej niż dwie osoby?

Tak. Ograniczenia w ilości osób wspólnie się przemieszczających dotyczą wyłącznie ruchu pieszego i środków komunikacji publicznej.


Jestem rolnikiem. Czy mogę pracować normalnie?

Tak – obostrzenia dotyczące ograniczeń w przemieszczaniu się nie dotyczą prowadzenia działalności rolniczej, wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej i prac w gospodarstwie rolnym oraz zakupów towarów i usług z tym związanych. Tak więc możliwe jest zarówno wykonywanie pracy przez takie osoby, jak i – przykładowo – zakup nawozów przez rolników, czy artykułów spożywczych przez przedsiębiorcę indywidualnego.


Czy restauracje nadal mogą świadczyć usługi na wynos?

Tak – restauracje nadal mogą wydawać posiłki na wynos.


Czy mogę wyjść do parku, lasu?

Spacery do parku czy lasu zaliczają się kategorii niezbędnych potrzeb życia codziennego, jednak w takim przypadku należy dostosować się do ograniczeń, polegających na wymogu zachowania niezbędnej odległości (minimum 1,5 m od siebie) oraz limitów wynikających z przemieszczających się osób (maksymalnie 2 osoby, z wyłączeniem rodzin). Zalecane jest jednak ograniczenie tego typu aktywności do niezbędnego minimum.


Czy mogę wyjść z dzieckiem na plac zabaw?

Place zabaw są miejscem gromadzenia się różnych osób, stwarzając tym samym duże ryzyko zakażenia wirusem. Mając to na uwadze, oraz to, że dzieci są źródłem przenoszenia różnych chorób – korzystanie z takich obiektów jak place zabaw jest objęte przedmiotowym ograniczeniem.


Czy mogę spotykać się z rodziną?

Tak – zakaz gromadzenia się nie dotyczy spotkań z osobami najbliższymi. Pamiętajmy jednak o odpowiedzialności za siebie oraz najbliższych, ograniczając wszelkie tego typu spotkania do niezbędnego minimum.


Czy mogę iść do kościoła?

Wprowadzono ograniczenia dotyczące sprawowania kultu religijnego, obecnie może w nich uczestniczyć jednocześnie maksymalnie 5 osób (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku). Ograniczenie to nie obejmuje osób sprawujących nabożeństwo oraz zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

Spacery do parku czy lasu zaliczają się kategorii niezbędnych potrzeb życia codziennego, jednak w takim przypadku należy dostosować się do ograniczeń, polegających na wymogu zachowania niezbędnej odległości (minimum 1,5 m od siebie) oraz limitów wynikających z przemieszczających się osób

Kiedy zwolnienie z zusu

Do kiedy będą obowiązywać ograniczenia?

Do 11 kwietnia 2020 roku.

Jeżeli masz pytania związane z wprowadzonymi ograniczeniami lub potrzebujesz innej pomocy prawnej, skontaktuj się z nasza kancelarią. Nasza kancelaria udziela konsultacji prawnych za pośrednictwem e-maili, telefonów, komunikatora Skype lub innych środków komunikacji na odległość:

https://mcp-kancelaria.pl/kategoria-produktu/porada-online/

Wróć do aktualności