Aktualności

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe – kto może je uzyskać?
Świadczenie postojowe - kto może

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

 1. warunki uzyskania – osoba prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:
 • nie zawiesiła prowadzenia działalności gospodarczej albo
 • zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.
 • przychód z prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,
 • i nie był wyższy nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, który obecnie wynosi 15 681.

 1. warunki uzyskania – osoby wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o umowie o dzieło lub o umowie zlecenia
 • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
 • osiągnięcie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychodu z umowy cywilnoprawnej w wysokości nieprzekraczającej kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (15 681 zł)
 • wykonywanie umowy cywilnoprawnej zawartej przed dniem 1 lutego 2020 r.
 • Dodatkowe warunki:
 • zamieszkiwanie na terytorium RP
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EFTA/Konfederacji Szwajcarskiej albo prawa pobytu lub prawa stałego pobytu na terytorium RP, albo statusu cudzoziemca legalnie przebywającego na terytorium RP

Wysokość świadczenia:

 • 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. → 2080 zł
  • jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. = do 1 299,99 zł100 % sumy wynagrodzeń

Świadczenie jest jednorazowe – istnieje możliwość ponownej wypłaty – na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów wydanym ze względu na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

 • przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe
 • termin wypłaty: niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania
 • forma wypłaty: bezgotówkowo na rachunek płatniczy
 • świadczenie zwolnione od potrąceń i egzekucji
 • świadczenie nieoskładkowane i nieopodatkowane
 • Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji, od której można się odwołać do właściwego sądu
 • Jeśli masz pytania zadaj je w komentarzu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej – link w komentarzu.

Osoby rozliczające się w formie karty podatkowej, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Wróć do aktualności