Aktualności

Zwolnienie ze składek ZUS – kogo dotyczy?

26 marca 2020 r. pojawił się projekt przepisów dotyczący zwolnienia przedsiębiorców ze składek ZUS.
zwolnienie zus - kogo dotyczy?

Zwolnienie ze składek ZUS za pracowników dla wszystkich mirkoprzedsiebiorów niezależnie od przychodów
Zgodnie z proponowanymi przepisami mikroprzedsiębiorcy będą zwolnieni z opłacania składek ZUS za swoich pracowników przez okres trzech miesięcy tj. za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. To zwolnienie jest niezależne od przychodów firmy. Skorzystać z tego zwolnienia mogą przedsiębiorcy, którzy prowadzili swoją przed dniem 1 lutego 2020 r.

Jak działa zwolnienie ze składek ZUS?

Przepisy projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stanowią wprost, że zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za osoby współpracujące z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, za pracowników oraz za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia oraz innej umowy o świadczenie usług.

Zwolnienie z ZUS a własna firma

Samozatrudnieni będą zwolnieni z opłacania składek ZUS, jeśli ich przychód nie przekroczył 15.600 zł Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogły być zwolnione z opłacenia składek ZUS na własne ubezpieczenia – jeżeli ich przychód z prowadzenia działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek, będzie nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – tj. nie przekroczył 15.600 zł.

Powyższy zapis jest o tyle istotny, że mowa w nim przychody osiągnięte w miesiącu poprzednim w stosunku do miesiąca, w którym składa się wniosek, a zatem patrząc na literalne brzmienie tego przepisu, jeżeli złożymy wniosek 1 kwietnia, to we wniosku będziemy o zwolnienie ze składek ZUS, będziemy podawać przychód za marzec, a nie za luty, w którym większość przedsiębiorców miała jeszcze „normalne” przychody.

Czy tarcza antykryzysowa została już ogłoszona?

Jeśli treść tego przepisu nie zmianie się w procesie legislacji, będzie on korzystny dla wielu przedsiębiorców. W komentarzu znajduje się link do artykułu na naszej stronie, w którym zajdziesz więcej informacji dotyczących zwolnienia ze składek ZUS. Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie projektu ustawy, nad którym prace sejm rozpocznie dopiero w dniu 27 marca 2020 r., co oznacza że niektóre jej zapisy mogą się jeszcze zmienić.

Co również istotne, przedsiębiorca składając wniosek o zwolnione ze składek ZUS będzie składał oświadczenie o wysokości swoich przychodów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Projekt ustawy zakłada zatem, że nie będzie konieczności przedkładani żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających osiągnięty przychód.

Kiedy zwolnienie z zusu

Dodatkowo należy wskazać, że składki za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. będą finansowane z budżetu państwa.

W tej sytuacji zwolnienie ze składek ZUS nie oznacza, że dla przedsiębiorcy będzie to okres bezskładkowy, a zatem w tym okresie przedsiębiorca będzie osobą ubezpieczoną, której przysługują wszelkie świadczenia z ZUS.

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie projektu ustawy, nad którym prace sejm rozpocznie dopiero w dniu 27 marca 2020 r., co oznacza że niektóre jej zapisy mogą się jeszcze zmienić.

Na fanpage’u naszej kancelarii będziemy na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące nowych przepisów istotnych dla przedsiębiorców.
W zależności od ilości i treści pytań postaramy się na nie odpowiedzieć albo w formie osobnego wpisu lub artykułu albo indywidualnie.

Wróć do aktualności